Professionalisering Brusselse sportclubs

VGC investeert structureel 500.000 euro in zes Brusselse sportclubs

VGC investeert structureel 500.000 euro in zes Brusselse sportclubs

“We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren in beweging zetten. Onze clubs gaven duidelijk aan wat hiervoor nodig was. We investeren in onze jongeren en dus in de toekomst. We blazen zuurstof in onze sportclubs zodat ze kunnen groeien op sociaal, maatschappelijk en sportief vlak, zegt VGC-collegelid voor Sport en Jeugd Pascal Smet. 

Het VGC-college heeft beslist om voortaan zes Brusselse sportclubs structureel te ondersteunen. Het gaat om Aquatix BXL, Atlemo, BBJJA, Dino Brussels, Molenbeek rebels en RWDM Girls. De grote clubs en hun vrijwilligers stonden onder druk omdat hun werking sinds enkele jaren het eenzijdige sportaanbod overstijgt. Met deze beslissing krijgen de clubs ademruimte om hun sociaal maatschappelijke rol verder te ontwikkelen en om te professionaliseren.

Vorige legislatuur liepen reeds een aantal pilootprojecten met subsidies voor professionele krachten binnen de jeugdwerking of clubondersteuners uit de sportdienst. Hiervoor werd een budget van 325.000 euro ingezet.

Na deze pilootprojecten bleek duidelijk dat er een meer duurzaam kader nodig is voor deze professionalisering. Daarom werd in 2021 werd een reglement ter professionalisering van sportclubs goedgekeurd. Clubsmet minstens 50 jeugdleden en minimum 1000 trainingsuren kunnen beroep doen op bijkomende middelen.

Afgelopen maand keurde het VGC-college ten slotte zes convenanten goed. Alle clubs die indienden werden door een interne en externe jury beoordeeld. Ze krijgen allemaal een bijkomende impuls en krijgen zo een doorstart om hun werking te versterken. Hun opdracht bestaat erin een sportaanbod te ontwikkelen, hun leden te empoweren, actief te werken rond kansarmoede en inclusie en het verduurzamen van de organisatie.

Met deze middelen kunnen clubs een jeugdsportcoördinator aanstellen. Deze coördinator heeft een breed en uitdagend profiel. Maar we geloven dat dit profiel de clubs naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit gaat van het praktisch organiseren van trainingen tot het zoeken van vrijwilligers. Van het sporttechnisch kwaliteit bewaken tot een integriteitsbeleid uitbouwen in functie van het mentaal welzijn van alle leden. Bovendien worden deze clubs nu ook als prioritaire partner van de VGC aanzien zullen ze bijdragen om bijkomende sportkampen te voorzien. De vraag hiernaar is vanuit Brusselse gezinnen heel groot.

Share This

Share this post with your friends!