Brussel brengt beleid om meer publieke ruimte op mensenmaat te maken in stroomversnelling

Maatregelen goedgekeurd om op korte termijn meer kwalitatieve publieke ruimte te creëren voor bewoners.

Maatregelen goedgekeurd om op korte termijn meer kwalitatieve publieke ruimte te creëren voor bewoners.

De Brusselse regering keurde vandaag een aantal maatregelen goed om op korte termijn meer kwalitatieve publieke ruimte te creëren voor bewoners. Met deze maatregelen anticipeert Brussel op het post-corona tijdperk en neemt het belangrijke stappen om van Brussel een future-proof stad te maken.

“De coronacrisis deed veel Brusselaars stilstaan bij het belang van publieke ruimte,” zegt Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. “We beseffen nu collectief dat publieke ruimte in de stad niet louter een functioneel doel heeft, bijvoorbeeld om ons te verplaatsen. De stad is er evengoed om te ontspannen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te sporten. Daarom grijpen we dit moment aan om de uitrol van ons beleid op vlak van stedenbouw in een stroomversnelling te brengen. We gebruiken deze gelegenheid ook om de stad klaar te maken voor andere uitdagingen die op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de klimaatuitdagingen. Daarom zetten we in op ontharding, zodat het water beter in de bodem kan dringen, en gaan we nog meer bomen en struiken aanplanten.”

In het regeerakkoord van deze Brusselse regering staan duidelijk intenties om de stad leefbaarder te maken voor haar inwoners en om zicht te wapenen tegen de klimaatuitdagingen. Met een zomer in het vooruitzicht die veel Brusselaars in eigen stad zullen doorbrengen zal nu sneller werk worden gemaakt van het omzetten van deze intenties in de praktijk.

Veel Brusselaars wonen om een beperkte oppervlakte en hebben vaak geen of kleine buitenruimtes, zoals een terras of een tuintje. De nood aan toegankelijke publieke buitenruimte is dus heel groot, zeker wanneer tal van vrijetijdsactiviteiten zoals nu niet kunnen plaatsvinden.
Intussen werden verschillende initiatieven genomen om tijdelijk meer plaats te maken voor bewoners, zoals de het autovrij of -luw maken van straten en pleinen en de uitbreiding van terrasruimte. Deze initiatieven zijn echter zeer gefragmenteerd en hebben vaak enkel een verkeerstechnisch karakter. Ze komen meestal niet tegemoet aan urbanistische doelstellingen zoals kwalitatieve verblijfsruimte creëren, vergroening of ontharding. En omdat ze vaak niet omkaderd en onderbouwd zijn zullen ze niet kunnen worden bestendigd.
Er is nood aan een gecoördineerde en ambitieuze aanpak, die op korte termijn resulteert. Daarom zal het gewest zal nu initiatief nemen om verschillende projecten op een gecoördineerde, doeltreffende en kwalitatieve manier te bestendigen. Het ontharden van de bodem (asfalt of beton vervangen door aarde) en aanplanting van bomen en struiken staan centraal bij de heroriëntering van de publieke ruimte. Er zal daarom geen toelating meer verleend worden voor projecten die niet én kwalitatief zijn, én de mobiliteit duurzamer en veiliger maken én ook een netto vergroening inhouden.

Het gewest reikt de hand aan de gemeentes om interventies in de publieke ruimte op elkaar af te stemmen. Elke ingreep, zowel tijdelijk als definitief, zal gebeuren in nauw overleg met de gewestelijke stedenbouwkundige administratie urban.brussels. De administratie zal toezien op de evolutie van de publieke ruimte in het hele Brussels Gewest, en hier een coördinerende en faciliterende rol spelen.
Voor een aantal stedenbouwkundige ingrepen in de publieke ruimte met beperkte impact wordt bekeken of de procedure sterk vereenvoudigd kan worden. Er zal een kader geschept worden om in de toekomst specifieke ingrepen zoals het ontharden van parkeerplaatsen, het verbreden van voetpaden, het beveiligen van fietspaden of het creëren van plantvakken voor struiken en bomen sneller te kunnen uitvoeren. Die ingrepen kunnen dan gebeuren zonder het doorlopen van tijdsrovende procedures maar weliswaar onder strikte voorwaarden en na goedkeuring van urban.brussels.

Share This

Share this post with your friends!