De Brusselse Regering keurt eerste versie van Good Living goed

 

 

Pascal Smet krijgt groen licht van zijn collega’s van de Brusselse regering op zijn eerste voorstel voor de nieuwe ambitieuze stedenbouwkundige regels voor alle Brusselse pleinen, straten en gebouwen.

 

 

Pascal Smet krijgt groen licht van zijn collega’s van de Brusselse regering op zijn eerste voorstel voor de nieuwe ambitieuze stedenbouwkundige regels voor alle Brusselse pleinen, straten en gebouwen.

Good Living, de naam die de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening meekreeg, bevat de regels waaraan elke straat, plein of gebouw moet voldoen om in de toekomst nog een bouwvergunning te krijgen. Deze regelgeving zal volgens Minister President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Smet dé leidraad zijn om de transitie van Brussel naar een toekomstgerichte stad op mensenmaat definitief te maken. Door deze goedkeuring kan de bijhorende impactstudie deze zomer worden afgerond waarna de consultatierondes kunnen aanvangen en het grote publiek feedback kan geven via het openbaar onderzoek. Good Living is opgebouwd in drie hoofdstukken: open ruimte, stedelijkheid en bewoonbaarheid.

Good Move zorgde ervoor dat we de mobiliteitsomslag die we de afgelopen jaren hebben ingezet kunnen bestendigend, want daarvoor was één daadkrachtig plan voor héél Brussel nodig. Dat plan werpt nu al haar vruchten af. Good Living is next level, want alle regels worden in wetgeving gegoten. Good Living zal het stedelijk weefsel van het Brussel van de komende 50 jaar bepalen en daarmee de kwaliteit van leven en verblijven in de stad voor iedereen verbeteren,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

In 2016 nam Pascal Smet, als toenmalig minister van mobiliteit, het initiatief om een holistisch mobiliteitsplan uit te werken voor het volledige Brusselse Gewest. Dit plan kreeg de naam Good Move mee. Het plan werd in april 2019 voor het eerst goedgekeurd door de (vorige) Brusselse regering en is sinds 2020 in voege. Het plan omvat een duidelijk hiërarchisch wegennetwerk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en vrachtvervoer. Aan de hand hiervan worden de voorwaarden qua infrastructuur en maximum snelheid bepaald.
Good Move vormt hiermee de bijvoorbeeld de basis voor het (toekomstige) fietsnetwerk, de maximumsnelheid van 30km/uur die vandaag op een groot deel van de Brusselse wegen geldt en de 50 autoluwe wijken, waarvan de eerste zich op dit ogenblik aan het ontwikkelen zijn.

Good Living is het resultaat van een co-constructieproces met stedenbouwkundige experten met expertise in uiteenlopende domeinen en alle publieke Brusselse actoren die actief zijn rond stedenbouw. Deze experten formuleerden doelstellingen en aanbevelingen in drie categorieën: open ruimte, stedelijkheid en bewoonbaarheid. Deze 3 hoofdstukken blijven ook in de toekomstige regelgeving behouden.

Open ruimte

Good Living heeft als doelstelling open ruimte te creëren:    

 • Waar mensen plaats hebben om te spelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
 • Waar iedereen zich veilig en op een aangename manier kan verplaatsen.
 • Die een positieve impact heeft op het milieu en het klimaat.

Enkele voorbeelden van rechtsregels uit Good Living om deze doelstellingen te behalen:

 • Maximum 50% van elke straat zal wordt voorbehouden voor individueel gemotoriseerd vervoer. Dat wil dus zeggen dat minimum 50% van elke straat wordt voorbehouden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, bomen en struiken, banken, speeltuigen, …
 • Drukbezochte plaatsen zullen beschikken over banken, toiletten, drinkfonteinen, speeltuigen en ander straatmeubilair, …
 • Elke Brusselse weg krijgt geschikte fietsinfrastructuur, in functie van de wegenhiërarchie die is opgenomen in Good Move. Is er doorgaand autoverkeer op de as? Dan komt er in elk geval een afgescheiden fietspad.
 • Elk afgescheiden fietspad zal okerkleurig zijn.
  Elk afgescheiden éénrichtingsfietspad zal minsten 1,8m breed zijn.
  Elk afgescheiden tweerichtingsfietspad zal minstens 3m breed zijn.
 • Elk voetpad zal minstens 2 meter breed zijn.
 • Schuin (visgraat) en loodrecht parkeren wordt verboden. Enkel parallel parkeren met de rijweg zal nog mogelijk zijn.
 • Parkeren voor de toegang van beschermde monumenten, scholen, ​
  parken, plaatsen van eredienst ​
  en culturele instellingen wordt verboden.​
 • In elke straat zal minstens 10% tot 15% (afhankelijk van de resultaten van de impactstudie) van de totale oppervlakte worden voorbehouden voor bomen en planten in volle grond.
 • Bij elke heraanleg van publieke ruimte zal regenwaterbeheer worden geïntegreerd.
 • Gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000m2 zullen beschikken over open ruimte met voorzieningen die toegankelijk is voor alle gebruikers van het gebouw.
 • 75% van de onbebouwde oppervlakte van een terrein zal volle grond zijn.
 • Reclame in de private open ruimte wordt verboden.
 • Reclame in de publieke ruimte wordt gerationaliseerd en beperkt.​
 • Lichtreclame zal worden gedoofd ​tussen 22u en 7u.​

Stedelijkheid

Good Living heeft als doelstelling een stedelijke omgeving te creëren:

 • Met kwaliteitsvolle architectuur en respect voor ons erfgoed
 • Met meer kwalitatieve woningen en met behoud van de open ruimte
 • Met duurzame en multifunctionele gebouwen 

Enkele voorbeelden van rechtsregels uit Good Living om deze doelstellingen te behalen:

 • Bij elk bestaand gebouw zal van een renovatie worden vertrokken. Het slopen van een gebouw zal enkel in zéér uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan.
 • Elk nieuw of gerenoveerd gebouw zal in de toekomst andere functies kunnen krijgen.
 • Elk nieuw of gerenoveerd gebouw zal een positieve impact op het klimaat en de biodiversiteit hebben.
 • In elk nieuw of gerenoveerd gebouw zal regenwaterbeheer worden geïntegreerd.
 • De dichtheid van een project zal worden bepaald op basis van de beschikbare groene en open ruimte, de toegankelijkheid tot mobiliteitsopties, de mix van de functies van het project, ….
 • Minstens 30% van elk terrein zal onbebouwd blijven.
 • Elk plat dak dat groter is dan 20m2 zal worden gebruikt als groendak, als terras, voor stadslandbouw of voor zonnepanelen.
 • Gevelreclame en uithangborden worden subtieler en esthetischer. Zo zal elk uithangbord een maximum oppervlakte van 0,75M2 hebben en zullen er enkel nog uitgesneden letters of logo’s op etalages worden aangebracht.

Bewoonbaarheid

Good Living heeft als doelstelling dat Brusselse gebouwen

 • Kunnen inspelen op de diverse manieren van wonen van vandaag en morgen.
 • De veiligheid, het comfort en de toegankelijkheid waarborgen.
 • Verschillende stedelijke functies met elkaar te combineren.
 • Een actieve en duurzame mobiliteit stimuleren.

Enkele voorbeelden van rechtsregels uit Good Living om deze doelstellingen te behalen:

 • De minimale oppervlakte van een  wooneenheid zal worden bepaald  op basis van het aantal slaapkamers.
 • De minimum oppervlakte voor collectieve voorzieningen zal verhogen met het aantal slaapkamers in de wooneenheid.
 • Co-living zal duidelijk gereglementeerd worden. Zo mag een co-living maximum 15 kamers tellen, met minimum één badkamer en toilet per 3 slaapkamers en wordt er bijzondere aandacht gewijd aan de akoestiek.​
 • Elke woning zal beschikken over een eigen buitenruimte van minstens 4m2.
  Per extra slaapkamer komt hier 2m2 bij.
 • Elke woning met meer dan 1 slaapkamer zal ramen hebben in minstens 2 richtingen.
 • Elk gebouw van meer dan 1000m2 met verschillende woningen moet voor minstens 10% aanpasbaar zijn om de woningen toegankelijker te maken voor mindervaliden.
 • Een woning die wordt opgedeeld in meerdere woningen zal minstens één woning bevatten met 3 of meer slaapkamers.
 • Elke gebouw met woningen zal minstens één veilige en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaats per wooneenheid hebben en minstens één bijkomende fietsparkeerplaats per slaapkamer hebben.
 • Het aantal parkeerplaatsen voor wagens zal worden bepaald op basis van criteria zoals de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de inspanningen voor gedeelde duurzame mobiliteit.
 • Elke individuele studentenwoning zal een minimum oppervlakte van 24m2 hebben.
  Elke collectieve studentenkamer zal een minimum oppervlakte van 12m2 hebben.
 • Elke wooneenheid zal over een buitenruimte beschikken met een oppervlakte van minstens 10% van de totale oppervlakte. Deze buitenruimte kan worden gedeeld met andere wooneenheden. 

Voor Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie: “Via deze herziening van onze stedenbouwkundige regels zetten we een belangrijke stap naar een groenere stad waar het aangenamer leven is. Met Good Living evolueren we naar een projectgerichte stedenbouw die zorg draagt voor de Brusselaars en het klimaat door de kwaliteitsregels voor woningen te versterken. Dat is met name het geval voor de energieprestaties, die lagere energiefacturen voor de bewoners met zich meebrengen. Maar ook de natuur en biodiversiteit krijgen in alle projecten een plaats. Zo kunnen we de klimaatontregeling concreet tegengaan. Dankzij Good Living zal iedereen duurzamere projecten kunnen uitvoeren voor een betere levenskwaliteit in Brussel.”

“Good Living zal de voor een grote kwaliteitsinjectie zorgen in onze publieke ruimte en in onze gebouwen. De stevige fundering is vandaag gelegd. Dit najaar kan iedereen zijn mening laten horen over ons voorstel. Alle feedback zal worden geanalyseerd en aanpassingen aan dit voorstel zijn dus zeker nog mogelijk,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

“Ons dagelijks leven, onze verplaatsingen, onze manier van wonen en al onze gewoontes zijn de laatste jaren geëvolueerd. Die evolutie moeten we nu ook verwerken in onze stedenbouwkundige instrumenten. De soepelere GSV die we voorstellen, zal ons toelaten rekening te houden met de plaatselijke eigenheid van elke straat en elke wijk en legt tegelijk enkele nieuwe duidelijke principes vast: een terras voor iedereen, meer openbare ruimten en renoveren in plaats van slopen. De gemeenten zijn onze belangrijkste partners om deze tekst uit te voeren. We zullen in de volgende maanden dan ook nauw met hen samenwerken,” zegt Brussels Minister President Rudi Vervoort

Nu de eerste versie van de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening is goedgekeurd kan deze zomer het milieueffectenrapport, dat nu al meer dan 400 bladzijden telt, worden vervolledigd.

In het najaar zullen dan de consultatierondes met alle gemeentes en gewestelijke instanties worden aangevat en zal het openbaar onderzoek plaatsvinden. Via dit openbaar onderzoek kan iedereen zijn of haar mening geven over dit voorstel.
Alle feedback zal samen met het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie worden geanalyseerd door urban.brussels om eventuele aanpassingen in het ontwerp voor de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening aan te brengen. Hierna zal deze ontwerptekst in 2e lezing ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Brusselse Regering en ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

De betrachting is om Good Living tegen de zomer van 2023 definitief te laten goedkeuren door de Brusselse regering om de GSV aansluitend voor te leggen aan het Brussels Parlement die de nieuwe wetgeving moet aannemen.

De inwerkingtreding van Good Living is voorzien voor 1 januari of 1 juli 2024, na een grondige vorming van de verschillende administraties.

Share This

Share this post with your friends!