ONE BRUSSELS – ÉÉN BRUSSEL

Bruxelles mérite mieux. Nous voulons plus de solidarité entre riches et pauvres, une gestion simplifiée et efficiente et la fin du surréalisme pour les citoyens. 1 ville, 1 CPAS, 1 zone de police, moins de politiques, plus de démocratie et de participation.

Pourquoi ?

 • Nous voulons davantage de solidarité entre les arrondissements, entre les hameaux et entre les quartiers.
 • Nous voulons une meilleure gouvernance, plus simple, cohérente et plus efficace pour la ville et mettre fin aux surréalismes pour le citoyen.
 • 1 admission au CPAS afin, qu’après un déménagement, il ne faille pas recommencer toute la procédure avec tous les temps d’attente que cela comporte.
 • 1 politique de stationnement, avec partout les mêmes règles afin que vous puissiez vous stationner dans le quartier de votre domicile, même si vous habitez à la frontière de la commune.
 • 1 politique de propreté afin que les balayeurs de rue ne s’arrêtent pas à la limite de la commune et que les plaintes ne soient pas renvoyées à l’autre commune.
 • 1 zone de police afin que l’on puisse faire une déposition n’importe où, et afin qu’il y ait une approche et un suivi intégré.
 • 1 politique tarifaire pour les musées et piscines afin que peu importe l’endroit où il habite dans la ville, chaque Bruxellois ait droit à une réduction « habitant ».
 • 1 politique fiscale, afin qu’une personne habitant à Molenbeek ne doive pas payer plus qu’une personne d’Uccle, ce qui est toutefois le cas actuellement.
 • 1 seul symbole pour les touristes et les visiteurs au lieu de 19 : Be.Brussels !

Comment ?

 • La structure de gouvernance bruxelloise doit être simple, transparente et performante.
 • La société civile et les citoyens doivent être davantage impliqués dans la politique, et plus tôt.
 • Moins de politiciens et de mandataires exécutifs, mais des mandataires compétents et responsables.

De quoi s’agit-il ? One Brussels !

 • 1 Ville
 • 1 CPAS
 • 1 zone de police
 • 1 Budget
 • Davantage de démocratie
Meer democratie: een stadsgewest met stadsdelen
 • Gemeenten worden stadsdelen. Elk stadsdeel baseert zich op de socio-economische, socio-demografische realiteiten en natuurlijke grenzen (bv spoorweg, kanaal, ring). De stadsdelen zijn vergelijkbaar in aantal inwoners.
 • Er zullen meer stadsdelen zijn dan de huidige 19 gemeenten, met een échte “proximité” op maat van de wijken.
 • Elk stadsdeel heeft dezelfde bevoegdheden:
  • Gemeenschapsleven, lokaal groenbeleid, wijkcontracten
  • Een eigen door het stadsewest toegewezen budget op basis van objectieve parameters (oppervlakte, bevolkingsdichtheid, armoede, …)
  • Integrale participatie over o.m. veiligheid, netheid, wijkverfraaiing, …
  • Advies aan het stadsgewest m.b.t. dossiers binnen het stadsdeel
  • Ombudsfunctie t.o.v. de stadsgewestelijke overheid en –agentschappen
 • Elk stadsdeel heeft een rechtstreeks verkozen stadsdeelexecutieve, bestaande uit 3 leden met een stadsdeelvoorzitter. Er is een onverenigbaarheid tussen lid van de stadsdeel-executieve en een functie op het niveau van het stadsgewest.
 • Elk stadsdeel heeft een burgerraad die om de twee jaar bij loting wordt samengesteld uit ongeveer 20 mensen.
 • De burgerraad is zowel adviesraad als controleraad op het beleid van de leden van de stadsdeelexecutieve en kan ook aan het stadsgewest vragen om onderwerpen te herbehandelen.
 • Iedereen die 3 jaar in België verblijft en geregistreerd is in een stadsdeel kan kandidaat zijn voor de executieve en kan geloot worden voor de burgerraad.
1 OCMW
 • De 19 bestaande OCMW’s worden vervangen door 1 OCWM voor het hele stadsgewest. Voor de burger betekent dit 1 inschrijving, 1 centraal dossier, 1 geharmoniseerd beleid.
 • In elk van de stasdelen komt een gedecentraliseerde OCMW antenne.
 • De OCMW-raad wordt op basis van de verkiezingsuitslag samengesteld uit leden van het stadsgewestparlement.
 • De OCMW-voorzitter wordt het lid van de regering bevoegd voor sociale zaken.
 • De bestaande OCMW bevoegdheden worden uitgeoefend door de OCMW raad.
1 Politiezone
 • De 6 politiezones worden vervangen door 1 politiezone met 1 korpschef, en gemeenschappelijke ondersteunende diensten voor heel Brussel (inclusief rekrutering en opleiding).
 • De Minister-President van de Brusselse Gewestregering is hoofd van de politie
 • Er is minstens 1 volledig bemande lokale politieantenne in elk stadsdeel.
 • De politieraad valt samen met het Parlement: Het Parlement richt een opvolgingscommissie voor veiligheidsbeleid in en bepaalt de grote lijnen van het veiligheidsbeleid via een veiligheidsplan. Elk jaar wordt er aan het Parlement verslag uitgebracht over de besteding van de middelen en de effectiviteit van het beleid.
1 stadsgewest
 • De stadsdelen vormen samen het Brussels Hoofdstedelijk Stadsgewest.
 • Het Parlement wordt een stadsgewestraad. Het aantal speciale functies in het parlement en bijhorende vergoedingen wordt verminderd.
 • De lijsten kunnen taalgemengd zijn, maar de vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de stadsgewestraad blijft gegarandeerd in dezelfde verhouding als vandaag.
 • Er komen 69 leden, waarvan 13 Nederlandstaligen. Stadsprojectlijsten worden mogelijk, los van de klassieke politieke partijen.
 • De stadsgewestregering of executieve telt 8 ministers (Minister-President inbegrepen) waarvan 3 Nederlandstalig en beslist collegiaal.
 • De GGC wordt volledig geïntegreerd in het stadgewest en de duo-opdracht die vandaag bestaat wordt afgeschaft. Er komen leden van de stadsgewestregering voor Sociale Zaken en Gezondheid; voor bicommunautaire aangelegenheden blijft in de Raad een dubbele meerderheid bestaan.
 • Onderwijs en cultuur en de uni-communautaire welzijnsinstellingen blijven de opdracht van de gemeenschappen in Brussel. De samenwerking tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs en het stadsgewest moet wel worden versterkt zodat een onderwijs op grootstadmaat kan worden aangeboden.
 • Er zijn enkel nog stadsgewestbelastingen. De overgebleven gemeente-, aglo- of provinciale belastingen worden stadsgewestelijk geïntegreerd.
Budget
 • Het budget dat vandaag verspreid zit over het stadsgewest en de gemeenten is goed voor 9,4 miljard euro.
 • Door synergiewinsten kan bij een geharmoniseerde begroting 10% bespaard worden op organisatie. Dat is 940 miljoen euro die kan geïnvesteerd worden voor een socialer, groener en meer solidair Brussel
Agentschappen & administratie
 • Intercommunales, VZWs die overheidstaken uitvoeren, intercommunales en dergelijke worden allemaal vervangen door of geïntegreerd in publieke agentschappen
 • Elk agentschap werkt volgens een beheerscontract en wordt geleid door ambtenaren met mandaatfuncties die aangeworven worden na vergelijkende examens.
 • Elk agentschap kan werken met een adviesraad (geen raden van bestuur of bureaus meer en dus geen betaalde mandaten meer).
 • Het functioneel bevoegd lid van de stadsgewestexecutieve is verantwoordelijk voor de agentschappen die gelieerd aan zijn of haar bevoegdheden
 • Verder wordt de administratie verder geprofessionaliseerd en gemoderniseerd.
Brussel, metropolitane hoofdstad van België, Vlaanderen, de Franse gemeenschap en Europa
 • Het stadsgewest Brussel oefent eveneens hoofdstedelijke functie uit en niet langer het stadsdeel Brussel-stad.
 • Brussel is geen eiland; binnen de metropolitane zone moet meer samengewerkt worden onder meer op vlak van mobiliteit, ruimtelijk beleid, tewerkstelling, economische ontwikkeling van de luchthaven, gemeenschapsbevoegdheden,…
 • EU burgers moeten kunnen stemmen en meedoen in Gewestverkiezingen zodat de vele expats die in Brussel wonen meer bij het beleid worden betrokken en beter worden geïntegreerd in het stadsweefsel.
 • Brussel is een meertalige stad. Haar dienstverlening, zowel op het niveau van het stadsdeel als op het niveau van het stadsgewest moet volledig gegarandeerd tweetalig zijn in het Nederlands en het Frans. Dit geldt zowel voor het politieke als het administratieve niveau. Als internationale hoofdstad zal ook het Engels functioneel gebruikt worden als contacttaal.